obsculta-music.at
Rôzne

Acarpo: definícia a význam

Acarpo: definícia a význam


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


BOTANICKÝ SLOVNÍK

ACARPO

V botanike slovo acarpo znamená rastlinu, ktorá neprináša ovocie alebo prinajmenšom neprináša zrejmé ovocie (zelenina acarpi). Napríklad paprade sú rastliny acarpe, pretože neprodukujú kvety a teda ani plody.

Botanický slovník od A po Z.

A - B -C -D -E -F -G -H -I -J -K -L -M -N -O -P -Q -R -S -T -U -V -W -X -Y - Z


CRM: užitočné nástroje

Aby boli stratégie riadenia zákazníkov účinné, je potrebné ich podporiť rôznymi infraštruktúrami hardvér je softvér, funkčné a najmodernejšie, ktoré umožňujú zhromažďovať, analyzovať a monitorovať všetky zhromaždené údaje.

Spravidla dobrý CRM softvér musí byť schopný zhromažďovať informácie o zákazníkoch z rôznych komunikačných kanálov (online chat, webové stránky, sociálne siete atď.) a sústrediť ich do jednej databázy. To nám umožňuje zaviesť väčšiu automatizáciu v oblasti marketingu, predaja, starostlivosti o zákazníka a služieb podpory zákazníkov. V minulosti vynikli dva typy softvéru pre CRM: softvér spoločnosti prevádzkový charakter, schopný pomôcť marketingovému a predajnému oddeleniu riadiť vzťahy so zákazníkom a softvér spoločnosti analytická povaha, schopný analyzovať zhromaždené údaje.

Pretože CRM softvér používa rôzne nástroje umožňujú podporovať rôzne fázy dodávateľského reťazca a nákupný proces zákazníka. Umožňujú vám najmä optimalizovať činnosti kontaktného centra poskytovaním technickej podpory v reálnom čase informáciám o volajúcich zákazníkoch, aby ste mohli konverzáciu prispôsobiť a maximalizovať efektívnosť ponúkanej asistenčnej služby.

Na obchodnej úrovni marketingSoftvér na správu vzťahov so zákazníkmi vám umožňuje vytvoriť a segmentácia konkrétnu a podrobnú zákaznícku základňu, aby bolo možné zasielať propagačné materiály k čoraz konkrétnejším cieľom. Pokiaľ ide o zľava, funkcie automatizácie predajnej sily služieb CRM vám umožňujú sledovať všetky fázy procesu generovania potenciálnych zákazníkov, od získania zákazníka až po samotnú transakciu. Napokon pripojením na podnikové sociálne kanály jednotlivých obchodov systémy CRM odhalia manažérom, ktoré obchody priťahujú najväčšiu návštevnosť a aké predstavy majú zákazníci o značke. Ďalej vďaka vlastnostiam geolokácia mobilné zariadenia a vďaka údajom zhromaždeným CRM je možné vytvárať takzvané lokalizačné služby, marketingové kampane, ponuky, propagácie a služby založené na geografickej polohe potenciálneho kupujúceho.

V minulosti bolo zavedenie stratégie CRM pre spoločnosti veľmi nákladné, pretože bolo potrebné kupovať zabalený a prispôsobený proprietárny softvér, ktorý bolo v priebehu času mimoriadne náročné na správu a údržbu. Dnes je to vďaka rozšíreniu cloudových technológií a online ponúk a služieb, ktoré je možné využívať podľa režimu SaaS (Softvér ako služba) a je splatný prostredníctvom pravidelného poplatku, tiež malé a stredné podniky, s malým rozpočtom a obmedzenými technologickými zručnosťami, môžu používať podnikové CRM.


Register

 • 1 Diachronická analýza a synchronická analýza
 • 2 Asociatívne pole
 • 3 Prevádzka trojuholníka
 • 4 Jazykové pole
 • 5 Lexikálna sémantika
  • 5.1 Semikálna analýza
 • 6 Frázová sémantika
 • 7 poznámok
 • 8 Bibliografia
 • 9 Súvisiace položky
 • 10 Ostatné projekty
 • 11 Externé odkazy

V oblasti sémantických štúdií možno uviesť dve odlišnosti, i keď trochu približným spôsobom.

 • Prvý rozdiel sa robí medzi diachronická sémantika je synchrónna sémantika.

Koncom devätnásteho storočia sa sémantické štúdie začínajú zameriavať predovšetkým na zmenu významu čítanú v historickom kľúči. Prijímajú sa sémantické zákony na vymedzenie uskutočnenej zmeny a taktiež sa robí pokus o dôsledné rozdelenie rôznych druhov zmien. Pokúšame sa preto preskúmať vetu z pohľadu minulosti, analyzovať pôvod a históriu každého slova, porovnávať syntaktické a morfologické aspekty vety s morfologickými a syntaktickými aspektmi podobnej vety vyslovovanej v predchádzajúcich storočiach.

Toto diachronická analýza (od diachrónia, súbor evolučných javov v priebehu času týkajúcich sa jazyka) uskutočňujú vedci od 50. rokov 20. storočia. Neskôr sa vyvinie iný typ štúdia, ktorá po ich rozobraní analyzuje významy pomocou formálnych metód inšpirovaných štrukturalizmom a inými prúdmi modernej lingvistiky. Veta sa preto skúma z hľadiska súčasnosti, analyzuje sa slová a množiny slov, ich význam a súčasné použitie, možné náhrady inými slovami podobného alebo odlišného významu a vzťahy medzi slovami obsiahnutými v predmetnej vete. čím sa robísynchronická analýza (od synchrónnosť čo je stav jazyka uvažovaného pri jeho fungovaní v určitom čase).

 • Namiesto toho sa rozlišuje medzi tými, ktorí uskutočňujú štúdium samotného významu pomocou veľmi dôsledných formálnych metód, bez toho, aby brali do úvahy vzťah medzi významami samotnými a svetom hovoriacich, a tými, ktorí skúmajú význam vo vzťahu k the situácia a kol kontext (vo vzťahu k pragmatike).

Niektoré zo základných myšlienok modernej sémantiky možno vysledovať až k autorovi Ferdinandovi de Saussure Kurz všeobecnej lingvistiky (1916), podľa ktorého sa význam nemá chápať ako niečo objektívne a vonkajšie voči jazyku, ani ako niečo, čo je vo vnútri mysle človeka.

Pri konštatovaní, že význam sa nachádza v jazyku a dá sa v ňom definovať, je založený na dvoch princípoch:

 • svojvoľný charakter významu
 • skutočnosť, že každý význam je definovaný iba vo vzťahu k iným významom, a teda v rámci systému.

Saussurov žiak Charles Bally (1865-1947) rozvinul tieto princípy a prišiel s konceptom asociačné pole.

Tvrdí, že v jazyku sú utvorené súbory slov a výrazov, ktoré sú navzájom spojené pre významy aj pre formy a že práve v tej istej koncepčnej sfére je možné zistiť, aké sú rôzne asociatívne vzťahy, ktoré spájajú rôzne označenia. jazykové. Slová a výrazy, ktoré označujú časti ľudského tela, teda tvoria asociatívne pole.

Každá jazyková komunita má stabilné koncepčné sféry so stabilnými nominálnymi hodnotami, ale kvôli pokroku a vývoju myšlienok existujú aj koncepčné sféry, ktoré sa menia, čím sa menia aj ich príslušné nominálne hodnoty.

Ale ak sa zmení technika a objekt, pôvodný názov bude naďalej žiť, napríklad pre brko, ktoré bolo najskôr nahradené oceľovým hrotom, potom plniacim perom a neskôr guľôčkovým perom a fixou. .

Týmto spôsobom, prispôsobením starého názvu novému použitiu, a preto mu dáva ďalšie významy, jazyk implementuje princíp ekonomiky, ktorý je jasný aj pri formovaní nových sektorových jazykov.

V takzvanom „Ogdenovom a Richardsovom trojuholníku“, ktorý predtým teoretizoval Charles Sanders Pierce [2], sa vzťah medzi znamenať (napríklad stolička) a referent, to znamená, že mimojazykový prvok (objekt „stoličky“) nie je priamy, ale je sprostredkovaný z význam (pojem stolička). Inak v prípade onomatopoeie primárny signifikant sa pripája priamo k referentovi.

Významy ich vzájomných vzťahov študovali ďalší lingvisti, ktorí vyvinuli ďalšie teórie, napríklad teóriu koncepcia jazykovej oblasti podporil Nemec Jos Trier, autor eseje Nemecká lexika v oblasti intelektu (1931).

Podľa Trevíra všetky tieto slová, ktoré v starej nemčine odkazujú na myšlienkový svet, tvoria jednotný celok, teda oblasť, v ktorej význam každého slova závisí od významov slov prítomných v tomto odbore.

Ak sa slovo stratí alebo získa v jednom bode poľa, trpí tým celé pole, pretože je ovplyvnené hierarchiou presne definovaných hodnôt. Preto sa v priebehu dejín mení význam a použitie slov týkajúcich sa intelektuálnych kvalít človeka vo vzťahu k vývoju ideológie a kultúry.

Lexikálna sémantika sa zaoberá významom jazykových výrazov na úrovni slova alebo lexémy.

Semická analýza Edit

Dôležitou oblasťou moderného štúdia lexikálnej sémantiky jesemická analýza alebo modulárny. Táto analýza pomocou metódy podobnej metóde používanej vo fonológii rozdeľuje význam slova na minimum prvkov.

Ak sa dajú fonémy analyzovať podľa charakteristických znakov:

 • [spoluhláska] [ústne] [labiálne] [hluché] / p /
 • [spoluhláska] [orálne] [ret] [vyjadrené] / b /
 • [spoluhláska] [nazálna] [labiálna] [vyjadrená] / m /
 • [spoluhláska] [orálne] [zubné] [hluché] / f /
 • [spoluhláska] [orálne] [zubné] [vyjadrené] / d /

slovo teda môžeme analyzovať podľa jeho sémantických vlastností alebo semená:

 • [zviera] [ovce] [muž] / baran /
 • [zviera] [ovce] [žena] / ovca /
 • [zviera] [kone] [samec] / žrebec /
 • [zviera] [kone] [žena] / kobyla /
 • [človek] [dospelý] [muž] / muž /
 • [človek] [dospelý] [žena] / žena /
 • [človek] [dieťa] [muž] / dieťa /
 • [človek] [dieťa] [žena] / dievča /

Frázová sémantika sa zaoberá významom jazykových prejavov na úrovni vety podľa princípu kompozičnosti. Príkladom frázovej sémantiky je modelovanie sémantiky. Štúdium významu vety je často zložité, pretože slová a vety môžu byť nejednoznačné a pretože za vetou sa vždy skrýva situácia, rečník, jeho úmysly. Sémantika musí byť preto integrovaná s pragmatikou, respektíve so štúdiom používania jazyka v súvislostiach.


Cieľ a marketing

Cieľ je ústredným bodom v rámci marketingového plánu, ktorý určuje ďalšie zásadné faktory pre produkt, ako je distribúcia, cena. Cena je suma peňazí požadovaná za produkt alebo službu. V širšom zmysle je cena súčtom všetkých. a propagačné úsilie.

Cieľový trh určuje tiež významné faktory týkajúce sa samotného produktu. Spoločnosť môže v skutočnosti upraviť určité aspekty produktu, ako napríklad množstvo cukru v nealkoholickom nápoji, takže je pravdepodobnejšie, že si ho kúpia spotrebitelia s rôznymi chuťami.

S rastom predaja produktu môže spoločnosť tiež rozšíriť svoj cieľový trh na medzinárodnú úroveň.

Medzinárodná expanzia umožňuje spoločnosti dosiahnuť väčšiu podmnožinu cieľového trhu v rôznych regiónoch sveta.

Okrem medzinárodnej expanzie môže spoločnosť tiež zistiť, že jej domáci cieľový trh sa rozširuje, pretože jej výrobky získavajú na trhu väčšiu príťažlivosť.

Expanzia a rast cieľových trhov je ďalším dôvodom pre spoločnosti, aby sledovali svoje predajné a zákaznícke preferencie z hľadiska vývoja výnosových príležitostí.


Video: SKROMNOSŤ - Má byť človek skromný a prečo? séria SLOVÁ 10